آموزش تخصصی نرم افزار انسیس ورکبنچ ANSYS workbech ANSYS workbench
 


مدل سازی و تحلیل

پروژه‌های شبیه‌سازی

در زمینه مکانیک برخورد، انفجار، مواد کامپوزیتی، بهینه‌سازی و ...simulation circle


car accident test
شبیه‌سازی حفاظ‌های جاده‌ای انعطاف‌پذیر (گاردریل) و آزمون برخورد خودرو


شبیه سازی با کمک نرم افزار ANSYS Autodyn 15 انجام شده است در این پروژه سطوح انرژی گاردریل و میزان تغییر شکل آن با در نظر گرفتن استاندارهای موجود بررسی شده است.
شبیه‌سازی اثر شوک انفجار روی شناورهای دریایی

اتصال محیط AUTODYN به محیط Explicit Dynamics
ایجاد یک قطعه‌ی اویلری و عملیات های مرتبط
وارد نمودن ناحیه انفجار TNT
تعریف برهم کنش‌های مختلف در محیط AUTODYNShip blastpropelerتحلیل و بهینه‌سازی سازه‌ای ملخ‌ کامپوزیتی کربن-فورج به کمک نرم افزارهای ANSYS و Design Expert

تدوین یک رویه‌ی بهینه‌سازی روی پارامترهای ضخامت و زاویه
استفاده از روش نگاشت مستقیم بارگذاری آیرودینامیکی روی سطح مدل
از بین بردن خطای حاصل از نگاشت بار به روش سنتی
استفاده از روش بهینه‌سازی به کمک Fit Function و الگوریتم ژنتیک
بهینه‌سازی چند هدفه با استفاده از روش طراحی آزمایش و تحلیل سطح پاسخ

تعیین پارامترها برای انجام فرآیند بهینه‌سازی چند هدفه
ایجاد نقاط پارامتری طراحی و تنظیم محدوده‌ی پارامترها
طراحی آزمایش ها، تحلیل سطح پاسخ و اجرای فرآیند بهینه‌سازی
اعمال شرایط بهینه روی مدل و مشاهده‌ی نتایجjunction
vessel


مدل‌سازی و شبیه‌سازی مبدل حرارتی از طریق انجام همزمان تحلیل های مکانیکی و حرارتی

بررس استانداردهای مربوطه جهت تعیین شرایط بارگذاری مبدل حرارتی
مدل‌سازی هندسه مسئله با استفاده از نقشه‌های مهندسی موجود
انتقال مدل به نرم افزار ANSYS Mechanical 15 و انجام تنظیمات اولیه
تعریف نحوه تعامل اجزاء مدل، شرایط اولیه، مرزی و بارگذاری ها
تقسیم بندی مرزهای مدل برای اعمال شبکه مش مناسب


طراحی و بهینه‌سازی فرآیند ساخت شناور کامپوزیتی به کمک نرم‌افزار ANSYS Fluent و با استفاده از الگوریتم ژنتیک و سطوح پاسخ

مدل سازی قالب شناور برای استفاده در فرآیند ساخت شناور کامپوزیتی
تعیین الگوی چینش بهینه با بررسی مدل های موجود
استفاده از الگوریتم ژنتیک و اتصال آن به نرم افزار ANSYS Fluent
استفاده از روش طراحی آزمایش و سطح پاسخ برای کاهش هدر رفت رزین
fast boat

Copyright © 2013 ANSYSpro. All rights reserved.

ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ ANSYS Worknench انسیس ورکبنچ finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود finite element امان محدود